BAT-Gezin


Beleggen

 

Uw opgebouwd pensioen

Uw pensioenaanspraken zijn onder normale omstandigheden gegarandeerd. Dat wil zeggen dat het brutobedrag dat op uw laatst ontvangen pensioenopgave is vermeld, met ingang van uw pensioendatum wordt uitgekeerd. Ontvangt u al een uitkering van ons? Dan zal de bruto uitkering onder normale omstandigheden tenminste gelijk blijven. Dit is het nominaal pensioen.

 

Ouder worden betekent langer uitkeren

Voor het nominaal pensioen zijn tijdens dienstverband premies betaald. Bij de berekening van de premies moest een voorspelling worden gedaan over het aantal jaren dat de uitkering vanaf de ingangsdatum moet worden uitgekeerd.

 

Om de twee jaar publiceert het Actuarieel Genootschap nieuwe, zogenaamde overlevingstafels. Worden we gemiddeld in Nederland ouder, dan worden deze tafels aangepast en gaan de premies voor pensioenen omhoog, terwijl de al betaalde premies eigenlijk te laag zijn om de opgebouwde pensioenaanspraken een langere periode uit te kunnen keren. Het verwachte aantal jaren van uitkeren heeft dus invloed op de hoogte van de premie voor de opbouw van pensioenen en voor de dekkingsgraad.

 

Een lage rente betekent een duurder pensioen

Ook de rente bepaalt de premie voor pensioenen. In de berekening van de toekomstige verplichtingen wordt namelijk rekening gehouden met een rente die het pensioenfonds over uw ingelegde premies verwacht te ontvangen. Als de rente daalt, wordt het duurder om nieuwe pensioenaanspraken aan te kopen. Tegelijkertijd stijgt de waarde van de pensioenverplichtingen door de lagere rente. Dit betekent dat de al betaalde premies niet voldoende zijn om deze hogere verplichtingen te dekken.

 

En daarom beleggen wij

Onder normale omstandigheden moeten de betaalde premies plus een rendement ter hoogte van de rente, het nominaal pensioen opleveren. Als we echter gemiddeld ouder worden dan berekend en de rente daalt, kunnen we tekort komen. Om de situatie van tekorten te voorkomen moeten we voldoende rendement realiseren om het ouder worden en een dalende rente te compenseren. En daarom beleggen wij. Normaal gesproken spreiden wij onze beleggingen over verschillende financiële producten en over verschillende financiële markten. Door spreiding lopen we minder risico. Daarnaast dekken wij het risico van dalende rente of stijgende inflatie (gedeeltelijk) af met financiële producten.

 

1 pensioen op dit moment is straks minder waard

Vroeger kostte een brood 50 guldencent en nu kost het vaak heel wat meer dan een euro. Met het geld van nu kunnen we dus straks minder kopen. Afhankelijk van de financiële situatie van het pensioenfonds worden de pensioenaanspraken jaarlijks verhoogd met het percentage van de gemiddelde prijsstijging van producten en diensten (prijsinflatie) in Nederland. De toeslag is dus voorwaardelijk. Verhoging van prijzen door verhoging van belastingen (bijv. tabaksaccijns) zijn afhankelijk van de overheid en worden hierbij niet meegenomen.

Om de pensioenaanspraken jaarlijks met het percentage van de prijsinflatie, ook wel toeslag genoemd, te kunnen verhogen is extra geld nodig. Deze verhoging wordt niet met premies betaald, maar moet met het rendement op beleggingen worden verdiend. Het spreekt voor zich dat uw pensioenfonds dat zoveel mogelijk probeert te doen zonder uw nominale pensioen in gevaar te brengen.

 

Doelstelling van beleggen

Door te beleggen wil het pensioenfonds de pensioenaanspraken en pensioenuitkeringen zoveel mogelijk garanderen. Rentedalingen moeten worden opgevangen en stijging in de levensverwachting moet worden gecompenseerd.

 

De tweede doelstelling van beleggen is om de financiële positie van het pensioenfonds op een hoog niveau te brengen, waardoor de pensioenaanspraken en pensioenuitkeringen kunnen worden verhoogd met een toeslag.

 

Prudent person

Beleggen doe je niet zomaar. Het pensioenfonds belegt als goed huisvader en in het belang van alle deelnemers. Hierbij weegt het bestuur van het pensioenfonds af hoeveel risico kan worden gelopen om de toeslagambitie te vervullen en om de nominale pensioenaanspraken en pensioenuitkeringen zoveel mogelijk veilig te stellen.

 

Buiten het goed vaderschap en de risico afweging om, kan en mag het pensioenfonds niet in alles beleggen. Hierbij kunt u denken aan het verbod op beleggingen die terrorisme (mee-)financieren.

 

Samenstelling van de beleggingen

Het pensioenfonds voert geen actief beleggingsbeleid. Beleggingsbesluiten worden door het bestuur genomen, tenzij het bestuur binnen strikte grenzen vrijheden aan vermogensbeheerders heeft gegeven. In dat geval hebben de vermogensbeheerders geen doel om zoveel mogelijk rendement te maken, maar hebben zij het doel om het strategische besluit van het bestuur nauwkeurig en optimaal uit te voeren.

 

In de actuariële en bedrijfstechnische nota van het pensioenfonds is het strategisch beleggingsbeleid vastgelegd. Voor de beleggingen heeft het bestuur bovengrenzen en ondergrenzen vastgesteld waarbinnen invulling kan worden gegeven aan het behalen van de toeslagambitie en het veiligstellen van de nominale pensioenaanspraken en pensioenuitkeringen. Wilt u de actuele grenzen weten? Leest u dan de actuariële en bedrijfstechnische nota die u van onze website kunt downloaden. Voor de volgende onderdelen heeft het bestuur grenzen vastgesteld:

  • Renteafdekking;
  • Inflatieafdekking;
  • Aandelen in opkomende markten;
  • Aandelen in ontwikkelde markten.