BAT-Gezin

Privacyverklaring Stichting Pensioenfonds British American Tobacco

Privacyverklaring Stichting Pensioenfonds British American Tobacco  

Stichting Pensioenfonds British American Tobacco (hierna: het fonds) hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw gegevens. Verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt door ons in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit geldt ook voor de organisaties waaraan wij werkzaamheden uitbesteden.

In deze privacyverklaring leest u wat wij met uw persoonsgegevens doen en hoe wij uw privacy beschermen.

Welke gegevens verwerken wij van u?
Wij registreren uitsluitend de persoonsgegevens die het fonds nodig heeft om uw pensioenaanspraken en -rechten goed uit te kunnen voeren, te administreren of om aan te kunnen tonen welke keuze(s) u heeft gemaakt ten aanzien van uw pensioen. Tevens registreren wij uw persoonsgegevens om uw vragen adequaat te kunnen beantwoorden. Wij registreren onder andere de volgende gegevens van (gewezen) deelnemers en uitkeringsgerechtigden:

 • Personalia, zoals naam, geboortedatum, geslacht, nationaliteit.
 • Contactgegevens, zoals adres(sen), e-mailadres(sen) en telefoonnummer(s).
 • Burgerlijke staat, datum (einde) huwelijk, datum (einde) geregistreerd partnerschap, datum (einde) samenwonen
 • Informatie over verwanten waaronder (gewezen) partner en kinderen, zoals personalia en contactgegevens
 • Datum overlijden van (gewezen) deelnemer, uitkeringsgerechtigde en verwanten
 • Titulatuur
 • Betalingsgegevens, zoals IBAN-rekeningnummer(s)
 • Administratienummer
 • Pensioenaanspraken en –rechten, pensioenverplichtingen
 • Gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen, en toedelen van pensioenaanspraken en –rechten en pensioenpremie, zoals loon- en dienstverbandgegevens
 • Gegevens met het oog op het uitkeren van pensioenaanspraken, zoals identificatienummer paspoort, rijbewijs, identiteitskaart
 • Gegevens betreffende klachten/geschillen
 • Nummer sociale zekerheid (voor aangiftes bij de overheid), zoals in Nederland het Burger Service Nummer (BSN)
 • Gegevens om de arbeidsongeschiktheid te kunnen vaststellen, o.a. gegevens van het UWV
 • Andere gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van (wettelijke) regelingen, zoals de Pensioenwet en sociale en fiscale wet- en regelgeving, waaronder loonaangifte Belastingdienst
 • Eventueel door u gemaakte keuze(s) ten aanzien van pensioen die leiden tot uitschrijven van pensioenrechten/pensioenaanspraken uit de administratie
 • Toestemming voor het ontvangen van nieuwsbrieven
 • Het IP-adres van uw computer.

Deze gegevens ontvangen wij van u, maar ook van uw werkgever (of de door uw werkgever ingeschakelde salarisverwerker), van het UWV (als u arbeidsongeschikt bent) of van uw gemeente (Basis Registratie Persoonsgegevens). Ook kunnen wij gegevens krijgen van derden die bijvoorbeeld namens het fonds diensten leveren. En wij verwerken gegevens die u ons verstrekt als u contact met ons heeft zoals telefonisch, via de website, via e-mail of via social media.


Waarom verwerken wij uw gegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens allereerst in het kader van de uitvoering van pensioenovereenkomst(en), ook als deze betrekking hebben/heeft op een voormalig dienstverband bij een van de werkgevers die bij ons fonds aangesloten is (geweest).  

Daarnaast verwerkt het fonds persoonsgegevens die nodig zijn op grond van de uitvoering van de Pensioenwet (PW), de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding of wegens een andere wettelijke verplichting waaraan het fonds gebonden is.

Tenslotte kunnen uw persoonsgegevens – zowel op samengesteld als individueel niveau – worden verwerkt voor zover dit noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van het fonds. Zo analyseren wij uw gebruik op onze website om onze dienstverlening te verbeteren en om u een betere gebruikservaring te bieden. Ook verwerken wij uw persoonsgegevens in het kader van onze communicatie met u en in het kader van fraudepreventie.

Uw persoonsgegevens verwerken wij met als doel om uw pensioen zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en administreren of aan te kunnen tonen welke keuze(s) u (in het verleden) ten aanzien van uw pensioen heeft gemaakt. Zolang wij uw persoonsgegevens nodig hebben voor dit doel, bewaren wij uw persoonsgegevens.

Daarnaast houden wij ons aan de wettelijke bewaartermijnen. Hebben wij uw persoonsgegevens niet meer nodig voor het doel waarvoor uw gegevens zijn verzameld en als er geen wettelijke bewaartermijn van toepassing is, dan stoppen wij de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij verwijderen vervolgens de verzamelde persoonsgegevens.


Vertrouwelijkheid en beveiliging
Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Daarom zijn onze systemen en programma’s beveiligd op de wijze die de wet- en regelgeving vereist en hebben wij beheerprocedures om de informatie nauwkeurig en compleet te houden. Zo wordt aan onbevoegde partijen - binnen en buiten onze organisatie - geen toegang verleend tot uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden door ons op een passende wijze beveiligd tegen diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik dat van deze gegevens zou kunnen worden gemaakt.

Aan wie worden uw gegevens verstrekt
Wanneer u ons om inzage in uw persoonsgegevens verzoekt, worden deze pas aan u verstrekt via telefoon, e-mail of brief als wij voldoende zekerheid hebben over uw identiteit. Dit doen wij om uw privacy optimaal te beschermen.

Wij zullen de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt niet aan derden openbaar maken zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming of indien dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden zoals hierboven omschreven. Zo kan er voor het fonds een wettelijke verplichting bestaan om persoonsgegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst, het Pensioenregister en de Toezichthouder(s) of in geval van fraude.

Ook wisselt het fonds uw persoonsgegevens uit op basis van de uitvoeringsovereenkomst met werkgever(s) (of hun salarisverwerkers). Dit geldt uitdrukkelijk niet voor gegevens uit de Basis Registratie Persoonsgegevens.

Het fonds schakelt voor zijn dienstverlening derde partijen in die bepaalde diensten namens het fonds verrichten, de zogenaamde gegevensverwerkers. Zo is Dion Pensioen Services B.V. de pensioenadministrateur van het fonds die namens het fonds zorgdraagt voor de uitvoering van de pensioenregeling(en).


Wat zijn uw rechten?
U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien die wij hebben geregistreerd. Indien er onjuistheden zijn in de geregistreerde gegevens, kunt u schriftelijk verzoeken tot correctie van de gegevens. U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens voor bepaalde situaties niet meer te gebruiken, bijvoorbeeld dat wij u niet meer bellen of mailen. Bij correctie of verwijdering van gegevens geldt ook dat wij voldoende zekerheid over uw identiteit moeten hebben. Voor correctie of verwijdering van uw gegevens kunt u een schriftelijk verzoek met uw reden richten aan:

Stichting Pensioenfonds British American Tobacco
p/a Dion Pensioen Services B.V.
T.a.v. afdeling administratie
Postbus 150
7770 AD  Hardenberg
 

Website
Van bezoekers aan onze website worden algemene gegevens bijgehouden, zoals type browser, IP-adres van uw computer, PC-hostnaam, bezochte pagina’s, duur van het bezoek en opgevraagde bestanden. Met deze informatie kunnen wij de website beter afstemmen op de behoefte van de bezoekers en u op een juiste en zorgvuldige manier informeren over pensioen en daar direct mee samenhangende onderwerpen. Deze gegevens op de website zijn tot de betreffende bezoeker te herleiden, enerzijds om veiligheidsredenen en anderzijds om vast te stellen of u bent geïnformeerd.


Deelnemersportaal
Via de website van het fonds wordt in de toekomst mogelijk een Deelnemersportaal beschikbaar gesteld. Een Deelnemersportaal is uw persoonlijke digitale pensioendossier. Op het Deelnemersportaal is uw pensioen aangepast aan de actuele situatie. Ook het Deelnemersportaal is goed beveiligd. U kunt alleen inloggen met uw persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Uw gegevens in het Deelnemersportaal zijn op dezelfde wijze beschermd als in het algemeen geldt ten aanzien van het gebruik van uw gegevens.

Digitale nieuwsbrief
Het fonds kan digitale nieuwsbrieven aanbieden waarin u wordt geïnformeerd over pensioen gerelateerde onderwerpen en ontwikkelingen die daarmee samenhangen. Gegevens zoals uw e-mailadres, die u bij aanmelding hebt opgegeven, gebruiken wij namens het fonds dan uitsluitend voor het toesturen van deze digitale nieuwsbrieven. Elke digitale nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.


Contactformulieren
Op de website kunt u diverse formulieren invullen en aan ons versturen. Wij verwerken deze gegevens, indien noodzakelijk, in onze administratie.


Wijziging
Het fonds behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren u deze privacyverklaring met regelmaat te lezen. Op onze webpagina kunt u steeds de actuele privacyverklaring vinden. Indien deze wijzigingen een inbreuk zouden zijn op uw persoonlijke levenssfeer dan zullen wij u op gepaste en tijdige wijze informeren en u gelegenheid bieden hier al dan niet mee akkoord te gaan. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 2 februari 2021.


Vragen
Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring of (een bezwaar heeft) over de verwerking van gegevens kunt u zich schriftelijk wenden tot:

Stichting Pensioenfonds British American Tobacco
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 4122
5604 EC Eindhoven
e-mail: janschilt@p1p2.nl

Indien u het niet eens is met de wijze waarop het fonds haar verplichtingen uit de privacywetgeving uitvoert, kunt u een klacht indienen bij het bestuur van het fonds. Zo nodig kunt u ook een klacht indienen bij:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG